حنانــــــــــــه همه چیز از یک خواب شروع شد و به یک بیداری ختم شد. آنچه در میان این خواب و بیداری گم شد ، سالهای عمر من بود. http://del2del.mihanblog.com 2020-09-20T19:53:22+01:00 text/html 2016-05-20T04:33:31+01:00 del2del.mihanblog.com صدرا هنوز نفس می کشم http://del2del.mihanblog.com/post/1615 <div><br></div><div style="text-align: center;"><font size="7">.</font></div><div style="text-align: center;"><font size="7"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="7"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="7">اما به سختی</font></div><div style="text-align: center;"><font size="7"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="7"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="7"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="7">.&nbsp;</font></div><div><br></div>